fbpx

Privacy- & Cookiebeleid

Personal Touch Travel hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In dit Privacybeleid wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om jouw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Personal Touch Travel houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacybeleid;
 • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vraag om jouw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte ben van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop wil wijzen en deze respecteer.

Als Personal Touch Travel ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ijn Privacybeleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met me wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan deze pagina.

Verwerking van persoonsgegevens van (potentiële) klanten

Persoonsgegevens van klanten worden door Personal Touch Travel verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde voor je boeking;
 • Communicatie over de opdracht van de boeking met mijn leveranciers (gegevens die nodig zijn voor de reservering bij de accommodatie, autohuur, vluchten, etc);
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen (boekings)opdracht voor je reis;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Personal Touch Travel de volgende persoonsgegevens van je vragen (als deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de reisovereenkomst):

 • Voornaam of voornamen zoals die in het paspoort zijn vermeld;
 • Roepnaam;
 • Achternaam zoals die in het paspoort is vermeld;
 • Geboortedatum;
 • Nationaliteit*;
 • Adres (straat en huisnummer);
 • Postcode, woonplaats en land;
 • Telefoonnummer (privé, mobiel, extra);
 • E-mailadres;
 • Thuisblijversinformatie (contactpersoon en telefoonnummer);
 • Geslacht;
 • Gegevens van je pas van een luchtvaartmaatschappij (Frequent Flyer);
 • Speciale maaltijd en/of dieet voor de vlucht of tijdens de reis*;
 • Gegevens over mobiliteit (zoals het gebruik van een rolstoel)*;
 • Interesses in welk soort reizen je graag maakt;
 • Verzekeringen (reis en/of annulering) welke je hebt afgesloten

Jouw persoonsgegevens worden door Personal Touch Travel opgeslagen in mijn administratiesysteem ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) van je boekingsopdracht(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst plus 24 maanden na terugkomst. Daarna uitsluitend in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

* Deze gegevens betreffende bijzondere gegevens. Personal Touch Travel hanteert het principe van Privacy by Default; bij het boeken van diverse reisdiensten zijn soms bijzondere persoonsgegevens noodzakelijk, Personal Touch Travel zal je om toestemming vragen voor het verwerken van persoonsgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Personal Touch Travel verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Personal Touch Travel de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Jouw persoonsgegevens worden door Personal Touch Travel opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maak ik gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;

Ik geef  nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal ik de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien je me hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Personal Touch Travel bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van je te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Personal Touch Travel van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • Op alle systemen hanteer ik een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid;
 • Ik pseudonimiseer en zorg voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Er worden back-ups gemaakt van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Ik test en evalueren regelmatig deze maatregelen;
 • Alle medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent jouw gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van je ontvangen heb. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij of door één van de verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Ik kan je vragen om je te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Mag ik jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vraag ik je hierover direct contact met me op te nemen. Kom ik er samen met jou niet uit dan vind ik  dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Nieuwe ontwikkelingen en wijzigingen Privacy Statement

Dit privacy statement kan van tijd tot tijd worden aangepast, om bijvoorbeeld in lijn te brengen met de alsdan geldende wet- en regelgeving. Indien deze privacy statement wordt aangepast, zal dit aan je bekend worden gemaakt.

Cookies

Voor al je reiswensen maakt gebruik van cookies. Dit is een klein tekstbestand die op de harde schijf van je computer kan worden opgeslagen. Een cookie bevat geen persoonsgegevens. Mijn cookies bevatten informatie over het klikgedrag en dienen ter herkenning om het gebruik van websites en informatievoorziening makkelijker te maken. Vergelijkbare technieken, zoals pixels, webbakens, enz. worden hieronder ook aangeduid met de term ‘cookies’.

Geplaatste functionele cookies

Ik kan cookies van mezelf of van derden plaatsen op websites waarvan de inhoud door mij wordt verzorgd. Dit zijn cookies die bijvoorbeeld je persoonlijke instellingen onthouden, of onthouden dat je bent aangemeld op een besloten deel van de website. Ik vermeld welke cookies ik plaats, het doel van de cookies en de levensduur van de cookie.

Plaatsen van niet-functionele cookies

Alleen met jouw toestemming, direct afgegeven of indirect door mijn website verder te bezoeken, zijn cookies van mij of derden geplaatst.

Blokkeren van cookies

Als je helemaal geen cookies wilt ontvangen, kan je de instellingen van je internet-browser aanpassen om het plaatsen van cookies volledig te blokkeren. Als je cookies blokkeert, kan je mijn website nog steeds bezoeken. Het is echter mogelijk dat je niet van alle onderdelen of functionaliteiten van de website gebruik kunt maken.

Verwijderen van geplaatste cookies

Geplaatste cookies kan je zelf verwijderen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van je browser, verwijder de cookies via Your Online Choices www.youronlinechoices.com of met behulp van de eventueel op je computer geïnstalleerde beveiligingssoftware.

Vragen

Als je naar aanleiding van mijn Privacybeleid nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met me op!

Contactgegevens

Personal Touch Travel Sylvia van der Ende

Korenmolen 4

2678 DE De Lier

sylvia.vanderende@personaltouchtravel.nl

06-49742877